o katedre

Katedra technickej kybernetiky zabezpečuje výučbu v oblastiach analýzy, modelovania, simulácie a metodiky návrhu technického a programového zabezpečenia riadiacich a informačných systémov. Vedecká činnosť katedry je orientovaná do oblasti vývoja nových riadiacich algoritmov, projektovania prvkov a parametrov počítačových sietí, vývoja metód algoritmov a technických prostriedkov číslicového spracovania signálov, analýzy dynamických vlastností dopravných procesov a prostriedkov pri pohybe medzi uzlami a modelovania dynamiky človeka pri riadení technických systémov.

Uplatnenie absolventov

Študijné programy FRI sú navrhnuté tak, že každý študent, ktorý ukončil štúdium a obhájil záverečnú prácu, získa požadované teoretické poznatky, schopnosti pre tímovú a samostatnú tvorivú prácu, ako aj praktické návyky a zručnosti v zmysle profilu absolventa. Projektové práce sú spravidla tímové projekty a vyžadujú od študenta tvorivé aplikovanie získaných teoretických a praktických poznatkov v plnom rozsahu. Úspešne ukončiť štúdium tak môže iba študent, ktorý sa systematicky a priebežne venuje štúdiu jednotlivých predmetov. Každý absolvent je pripravený:

·           nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a návrhu programových prostriedkov, informačných systémov, počítačových systémov a vo všeobecnosti v širšom kontexte systémov informačných technológií,

·           viesť projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia, prispôsobovať a implementovať moderné informačné technológie v rôznych aplikačných oblastiach a pracovať efektívne ako jednotlivec i ako člen alebo vedúci tímov.

Značné percento študentov si už počas štúdia rozširuje svoje praktické vedomosti a zručnosti aj praktickou činnosťou v rôznych odvetviach hospodárstva ako programátori, vývojoví pracovníci a administrátori softvérových systémov, administrátori a projektanti počítačových sietí, vývojoví pracovníci a projektanti technických zariadení a pod. Väčšina takýchto študentov po absolvovaní štúdia nachádza uplatnenie najmä v tých organizáciách, v ktorých pracovali počas štúdia, a to ako vedúci vývojových tímov, samostatní pracovníci alebo riadiaci pracovníci.

Bakalárske študijné programy

Počítačové inžinierstvo

V bakalárskom študijnom programe počítačové inžinierstvo poskytuje fakulta úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v oblasti počítačového inžinierstva založené na získaní širokej škály teoretických vedomostí v oblasti matematiky, fyziky, elektroniky, merania, logických systémov, architektúry počítačov a počítačových sietí, všeobecnej informatiky, programovania a operačných systémov. Absolvent je pripravený buď pokračovať v inžinierskom štúdiu, resp. po jeho absolvovaní v doktorandskom štúdiu alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života, kde nájde uplatnenie najmä pri projektovaní počítačových systémov a sietí, vývoji číslicových systémov, systémovom programovaní a prevádzke a riadení počítačových systémov. Je pripravený riešiť úlohy spojené s realizáciou číslicových systémov na báze mikropočítačov a programovateľných zákazníckych obvodov, čo mu umožňuje pracovať na pozícii návrhára, konštruktéra, resp. technológa v procese vývoja a výroby riadiacich, meracích a diagnostických systémov a člena pracovného tímu pri návrhu a implementácii rozsiahlych počítačových, komunikačných a riadiacich systémov.

Inžinierske študijné programy

Počítačové inžinierstvo

V inžinierskom študijnom programe počítačové inžinierstvo poskytuje fakulta úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v oblasti počítačového inžinierstva založené na získaní rozšírenej škály teoretických vedomostí v oblastiach súvisiacich s počítačovým inžinierstvom. Absolvent je pripravený buď pokračovať v doktorandskom štúdiu, alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života, kde nájde uplatnenie najmä pri vývoji a projektovaní počítačových systémov a sietí, vývoji číslicových systémov, systémovom programovaní a prevádzke a riadení počítačových systémov. Je pripravený riešiť teoretické i aplikačné úlohy spojené s tvorbou, návrhom číslicových systémov na báze mikropočítačov a programovateľných zákazníckych obvodov, čo mu umožňuje pracovať na pozícii samostatného výskumníka, vývojára, návrhára, konštruktéra, resp. technológa v procese výskumu, vývoja a výroby riadiacich, meracích, diagnostických systémov a rozsiahlych počítačových, komunikačných a riadiacich systémov.

Aplikované sieťové inžinierstvo 

Absolventi študijného programu Aplikované sieťové inžinierstvo získajú pokročilé poznatky z oblasti informačno-komunikačných systémov, pokročilých sieťových technológií, sieťovej infraštruktúry ako aj riadenia a správy procesov. Budú sa môcť uplatniť na rôznych stupňoch riadenia v softvérových firmách, v priemyselných podnikoch, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom, tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď. Dokážu navrhovať, vyvíjať, implementovať, rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať architektúry informačno-komunikačných systémov. Získané vedomosti a pracovné postupy im umožnia riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Získajú návyky tvorivej práce v tíme na projektoch a výskumných úlohách fakúlt. Okrem toho získajú skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzov získaných údajov. Absolventi druhého stupňa sú pripravení aj na štúdium programov tretieho stupňa VŠ vzdelávania, kde môžu budovať vedeckú perspektívu v celej škále IKT technológií, v ktorých uplatnia pokročilé metódy a techniky riešenia zložitých problémov.

Používa Quick.Cms